Czy technik dentystyczny to dobry zawód?

doctor-563429_1280Praca stomatologa wymaga ukończenia odpowiednich, trudnych studiów, wymagających od młodego człowieka ogromnego zaangażowania w naukę. Później musi on również odbyć wieloletnie praktyki i staże, aby móc pracować w zawodzie. Znacznie łatwiej będzie zdobyć tytułu technika dentystycznego, ale czy jest to dobry zawód?

Prawo do wykonywania zawodu

Profesja technika dentystycznego wymaga jedynie ukończenia szkoły średniej i zdania matury, a następnie szkoły policealnej o kierunku technik dentystyczny. Nauka po liceum czy technikum trwa od 2,5 do 3 lat, czyli stosunkowo krótko, zwłaszcza na tle stomatologów. Policealne studium czy szkoła policealna kończy się zdaniem przez daną osobę egzaminu i uzyskaniem tytułu zawodowego technik dentystyczny.

Do obowiązków technika w gabinecie dentystycznym należy wykonywanie prac laboratoryjnych, wyłącznie na zlecenie lekarzy dentystów, którzy pozostają bezpośrednimi przełożonymi takich pracowników. Technik dentysta może pracować w publicznych placówkach zdrowia, w prywatnych gabinetach dentystycznych i protetycznych, albo założyć własną pracownię.

Absolwent szkoły kształcącej w kierunku technik dentystyczny powinien być przygotowany, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 21 stycznia 2005 r., do sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęki i żuchwy, choć bazą do nich są wyciski wykonywane bezpośrednio przez lekarza dentystę.

Zakres usług technika dentystycznego

Technik dentystyczny może otrzymywać zlecenia na wykonanie na bazie wycisku sporządzonego przez stomatologa:
– koron zębowych,
– protez,
– aparatów ortodontycznych
– szyn,
– obturatorów

Technik będzie projektował konstrukcje protetyczne, sporządzał gipsowe modele, czy też dokonywał niezbędnych napraw w uzupełnieniach protetycznych i aparatach ortodontycznych. Powinien on umieć określić profilaktykę dbania o higienę jamy ustnej dla pacjentów. Może on między innymi polecać pasty do zębów odpowiednie dla danych osób. Pastą często proponowaną przez techników jest Ajona, która będzie właściwa dla pielęgnacji zębów nawet u dzieci czy kobiet w ciąży, dzięki braku zawartości fluoru, który w nadmiarze szkodzi człowiekowi.